Ofra Haza. Shaday. (1988)

Ofra Haza. Shaday. (1988)

971713